Ogólny Regulamin Obrad

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Na posiedzeniach obradują: Kierownictwo Oddziału/Koła, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Zarząd Diecezjalny, oraz inne ciała kolegialne, jeśli tak stanowi podstawa prawna ich funkcjonowania.
 2. Na zebraniach obradują: Walne Zebranie Oddziału, Zjazd Diecezjalny oraz inne ciała kolegialne, jeśli tak stanowi podstawa prawna ich funkcjonowania.

Rozdział 2

Zwoływanie zebrań i posiedzeń

 

§2

 

 1. Posiedzenie zwołuje prezes (przewodniczący) danej władzy. Posiedzenie może zwołać także, co najmniej dwóch członków uprawnionych do wzięcia w nim udziału.
 2. Zebranie zwołuje odpowiedzialna za to władza. Zebranie musi być zwołane również, gdy co najmniej 1/5 członków uprawnionych do wzięcia w nim udziału, pisemnie tego zażąda.

 

§3

 

 1. Posiedzenie zwołuje się, co najmniej na tydzień przed jego terminem.
 2. Zebranie zwołuje się, co najmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.

 

§4

 

W zebraniach i posiedzeniach mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów osoby zaproszone przez prowadzącego obrady lub, przez co najmniej 1/3 uprawnionych do wzięcia udziału w obradach.

 

§5

 

 1. Posiedzenia poszczególnych władz Stowarzyszenia prowadzą ich prezesi lub przewodniczący.
 2. Zebrania prowadzą prezesi lub przewodniczący władzy je zwołującej.
 3. Uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania mogą w drodze głosowania wybrać innego prowadzącego obrady. Prowadzącym obrady może być tylko pełnoprawny jego uczestnik.
 4. Prowadzący zebranie wyznacza sekretarza zebrania.

Rozdział 3

Głosowanie

 

§6

 

W głosowaniu biorą udział tylko osoby do tego uprawnione.

 

§7

 

 1. Głosowanie odbywa się oraz wnioski przyjmuje się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
 2. Obrady są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich 50%+1 uprawnionych oddziałów (I termin).
 3. W razie niespełnienia wymogu z punktu 2 § 7 obrady zwołuje się powtórnie. Są one prawomocne na zasadach takich jak w ust. 2 § 7 (II termin).
 4. Między I terminem a II terminem musi upłynąć, co najmniej 14 dni.

 

§8

 

Głosowanie nad wnioskami jest jawne, chyba, że w drodze uchwały zostanie utajnione.

 

§9

 

Nie zatwierdzenie sprawozdania, negatywna ocena realizacji zadań statutowych lub rocznych programów, a także nie otrzymanie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem osób odpowiedzialnych z pełnionych funkcji.

Rozdział 4

Wybory

 

Przepisy ogólne

 

§10

 

 1. Kandydatury przy wyborach może zgłaszać każdy uprawniony do głosowania, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
 2. Głosowanie przy wyborach jest tajne. Może być jawne tylko za jednomyślną zgodą uprawnionych.
 3. Wybór ponowny i wybór nieobecnych jest dozwolony.
 4. Wybrać można tylko osobę, która wcześniej wyraziła na to zgodę.

 

Wybory Zarządu Diecezjalnego

 

§11

 

Zjazd Diecezjalny wybiera Zarząd Diecezjalny w dwóch turach: w I głosowaniu następuje wybór trzech kandydatów na prezesa, a w II głosowaniu wybór pozostałych czterech członków Zarządu Diecezjalnego, zgodnie z § 34 Statutu.

 

Wybory Kierownictwa Oddziału/Koła

 

§12

 

Walne Zebranie Członków wybiera Kierownictwo Oddziału / Koła w dwóch turach: w I turze wybiera Prezesa Kierownictwa, a w II turze wybiera pozostałe cztery osoby.

 

Wybory Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej Diecezjalnej i Oddziału/Koła

 

§13

 

 1. Uprawnieni do głosowania głosują na trzech spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji.
 2. Wybrani zostają trzej kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.
 3. W razie równowagi głosów między kandydatami, która uniemożliwia wyłonienie trzech osób o największej liczbie głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie w celu rozstrzygnięcia, który z tych kandydatów ma pierwszeństwo. O pierwszeństwie decyduje liczba głosów uzyskanych w ponownym głosowaniu.

 

§14

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

§15

 

Trzy poprzednie paragrafy stosuje się odpowiednio do wyborów: Sądu Koleżeńskiego przez Walne zebranie Oddziału / Koła.

Rozdział 5

Protokół z przebiegu obrad

 

§16

 

 1. Obrady muszą być protokołowane. Protokół sporządza się w toku obrad. Protokół z posiedzenia na następnym posiedzeniu winien być odczytany i przyjęty.
 2. Protokół powinien zawierać:
  • numer, datę i miejsce obrad oraz numery uchwał i zarządzeń;
  • stwierdzenie prawomocności obrad;
  • nazwiska obecnych uczestników obrad oraz zaproszonych gości;
  • stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
  • zatwierdzony porządek obrad;
  • przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków;
  • czas trwania obrad.
 3. Protokół podpisuje prowadzący obrady oraz sekretarz lub jego zastępca.

Rozdział 6

Uchwała

 

§17

 

 

 1. Uchwały i zarządzenia powinny zawierać przede wszystkim:
  • numer, datę i tytuł;
  • określenie zadań i w miarę możliwości środków ich realizacji;
  • określenie osób odpowiedzialnych za wykonanie;
  • termin wejścia w życie oraz termin realizacji lub czas obowiązywania.
 2. Uchwały podpisuje przewodniczący obrad. Uchwały dotyczące zagadnień formacji religijnej, spraw wiary i moralności wymagają kontrasygnaty Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.
 3. Oryginały uchwał i zarządzeń przechowuje się wraz z protokołami obrad.
 4. Uchwały i zarządzenia przekazuje się właściwym osobom do realizacji.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§18

 

Jeśli przepisy regulaminów poszczególnych władz stanowią inaczej stosuje się przepisy tych regulaminów.

 

§19

 

Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie przeznaczonym dla jego uchwalenia.

 

§20

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Krajową Radę.