Regulamin Zarządu Diecezjalnego i Kierownictwa Oddziału/Koła

 • Drukuj

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

 

 1. Zarząd Diecezjalny zwany dalej Zarządem działa na podstawie Statutu i Regulaminów KSM.
 2. Do kompetencji Zarządu nalezą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 

§2

 

 1. Prezes, wiceprezes i skarbnik muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim Oddziału / Koła.

 

§3

 

 1. W realizacji swoich zadań Zarząd podlega biskupowi diecezjalnemu i Zjazdowi Diecezjalnemu oraz, Krajowej Radzie Stowarzyszenia w zakresie realizacji jej uchwał.
 2. Reprezentantem biskupa jest Diecezjalny Ksiądz Asystent, który czuwa nad zgodnością działalności stowarzyszenia z nauczaniem Kościoła i Statutem oraz informuje władze Kościelne o działalności Stowarzyszenia.
 3. Działalność Zarządu w zakresie realizacji polityki finansowej Stowarzyszenia podlega skwitowaniu (absolutorium) udzielanemu corocznie przez Zjazd Diecezjalny.

 

§4

Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia. Organizację i zasady funkcjonowania Biura określa odrębny regulamin uchwalony przez Zarząd.

Rozdział 2

Tryb pracy Zarządu

§5
 1. Biskup Diecezjalny zatwierdza plan pracy Stowarzyszenia.
 2. Zarząd przedkłada Biskupowi Diecezjalnemu roczne sprawozdanie z pracy Stowarzyszenia w diecezji.
§6
 1. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani do brania czynnego udziału w jego pracach.
 2. Prezes po zasięgnięciu opinii asystenta kościelnego może zwrócić się do biskupa o zawieszenie lub odwołanie członka Zarządu, który uchyla się od udziału w pracach Zarządu lub swoimi działaniami, naraża na szwank dobro Kościoła lub Stowarzyszenia.
§7

Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§8

Diecezjalny ksiądz Asystent ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym w sprawach organizacyjnych i decydującym w sprawach wiary i moralności. Diecezjalny Ksiądz Asystent ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

§9
 1. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał.
 2. W sprawach nie cierpiących zwłoki prezes wydaje zarządzenia.
 3. Zarządzenie traci moc wiążącą, jeżeli nie zostało zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 4. Uchwały i zarządzenia są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które zostają tylko odnotowane w protokole obrad.

Rozdział 3

Organy Zarządu

§10
 1. Prezes Zarządu organizuje pracę, kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Do zadań prezesa należą w szczególności:
  1. kierowanie pracą Zarządu;
  2. razem ze skarbnikiem, składanie w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w sprawach finansowych;
  3. zwoływanie posiedzeń Zarządu;
  4. przewodniczenie obradom Zarządu, Rady Diecezjalnej oraz Zjazdu Diecezjalnego;
  5. zasiadanie w Krajowej Radzie Stowarzyszenia;
  6. nadzorowanie wykonania uchwał i zarządzeń;
  7. podpisywanie korespondencji i dokumentów Stowarzyszenia;
  8. egzekwowanie obowiązków Oddziału/Koła.
§11
 1. Wiceprezes Zarządu wykonuje zadania powierzone mu przez prezesa, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.
 2. Wiceprezes sprawuje funkcję prezesa w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.
§12
 1. Sekretarz Zarządu w uzgodnieniu z prezesem kieruje Biurem Stowarzyszenia i załatwia sprawy bieżące.
 2. Do zadań sekretarza należy w szczególności:
  1. organizacja posiedzeń Zarządu, Rady Diecezjalnej i Zjazdu Diecezjalnego;
  2. prowadzenie ewidencji uchwał i zarządzeń;
  3. prowadzenie książek protokołów i dziennika korespondencji;
  4. prowadzenie rejestru członków;
  5. prowadzenie kroniki diecezjalnej.
§13

Zastępca sekretarza Zarządu wykonuje zadania powierzone mu przez sekretarza, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami. Zastępca sekretarza sprawuje funkcję sekretarza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.

§14
 1. Skarbnik Zarządu w porozumieniu z prezesem kieruje gospodarką finansową Stowarzyszenia.
 2. Do zadań skarbnika należy w szczególności:
  1. razem z prezesem, składanie w imieniu Stowarzyszenia oświadczenia woli w sprawach finansowych;
  2. prowadzenie ksiąg przychodów i wydatków;
  3. czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych, za co osobiście odpowiada.
§15

Do zadań członków Zarządu należy w szczególności:

 1. udział w posiedzeniach Zarządu;
 2. realizacja zadań wynikających z uchwał i zarządzeń.
§16

Zarząd może, w drodze uchwały, powoływać odpowiedzialnych przed Zarządem pełnomocników oraz stałe lub doraźne komisje lub sekcje, ustalając przedmiot ich działania, kompetencje oraz skład osobowy.

§17
 1. Zarząd może zwoływać Radę Diecezjalną składającą się z prezesów Oddziałów/Kół oraz księży asystentów.
 2. Rada Diecezjalna jest organem doradczym i opiniodawczym.

Rozdział 4

Kierownictwo Oddziału/Koła

§18
 1. Jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej, do Kierownictwa Oddziału/Koła, zwanym dalej Kierownictwem stosuje się odpowiednio przepisy o Zarządzie.
 2. Tam, gdzie w dziale wcześniejszym jest mowa o:
  1. biskupie diecezjalnym, przepis dotyczy proboszcza parafii;
  2. Zjeździe Diecezjalnym, przepis dotyczy Walnego Zebrania Oddziału/Koła;
  3. Krajowej Radzie Stowarzyszenia, przepis dotyczy Zarządu Diecezjalnego.
§19

Nie można łączyć członkostwa w Kierownictwie Oddziału/Koła z członkostwem w Komisji Rewizyjnej Oddziału/ Koła.

§20

Do Kierownictwa nie mają zastosowania: § 2, § 4, § 17.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§21

Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie przeznaczonym dla jego uchwalenia.

§22

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Krajową Radę.