Rozdział 3 Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§16

Stowarzyszenie zrzesza młodzież katolicką; nie wyklucza młodzieży, która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów katolickich (kan 307 par. 2)

§17

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, między 18 a 30 rokiem życia, kto był członkiem juniorem lub odbył półroczny staż kandydacki i pragnie pełnić postanowienia niniejszego statutu. W szczególnych przypadkach władze Stowarzyszenia mogą skrócić okres stażu kandydackiego. Członkowie założyciele Stowarzyszenia, w tym oddziałów i kół nabywają członkostwo zwyczajne bez stażu kandydackiego, winni jednak odbyć odpowiednie szkolenie organizacyjne.

§18

Członkiem juniorem Stowarzyszenia może być każdy, kto ukończył 16 lat, odbył co najmniej półroczny staż kandydacki i pragnie pełnić postanowienia niniejszego statutu.

§19

Kandydatem może być każdy, kto ukończył 14 rok życia i pragnie realizować cele statutu.

§20

Członkowie zwyczajni i juniorzy mają prawo:

 1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że funkcje prezesa i skarbnika winni pełnić członkowie zwyczajni, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych. W przypadku braku takich osób, co może zaistnieć w szkolnych kołach Stowarzyszenia, odpowiedzialność prawna spoczywa na opiekunie;
 2. uczestniczyć w życiu i działalności Stowarzyszenia oraz wpływać na jego kształt;
 3. korzystać z pomocy, urządzeń i obiektów Stowarzyszenia;
 4. poręczać za kandydatów na członków Stowarzyszenia;
 5. posiadać legitymację i odznakę Stowarzyszenia.

§21

Członkowie zwyczajni i juniorzy mają obowiązek:

 1. dążyć do urzeczywistnienia w sobie w pełni życia chrześcijańskiego i starać się o rozwój ducha apostolskiego;
 2. dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny i Stowarzyszenia;
 3. wypełniać cele i zadania statutu oraz postanowienia regulaminów, a także decyzje władz Stowarzyszenia, a nadto troszczyć się o jego rozwój;
 4. płacić składki członkowskie; kierownictwo oddziału (koła) może zamienić składki na inne równoważne świadczenia obowiązkowe;
 5. wykonywać prace na rzecz Stowarzyszenia.

§22

Kandydaci mają te same prawa i obowiązki, co członkowie zwyczajni i juniorzy, z wyjątkiem prawa jakie określa statut w paragrafie 20 pkt. 1, 4 i 5.

§23

Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Kierownictwo oddziału (koła) na wniosek ubiegającego się, opatrzony poręczeniem dwóch członków Stowarzyszenia. Członkostwo w Stowarzyszeniu rozpoczyna się z chwilą złożenia przyrzeczenia.

§24

Przyjęcia w poczet kandydatów dokonuje kierownictwo oddziału (koła) na wniosek ubiegającego się. Kandydat poniżej 16 roku życia winien do wniosku dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

§25

Członkostwo zwyczajne ustaje przez:

 1. ukończenie 30 roku życia, z wyjątkiem pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia, których członkostwo przedłuża się do końca trwania ich kadencji;
 2. dobrowolne ustąpienie;
 3. skreślenie przez Zarząd Diecezjalny na wniosek Kierownictwa oddziału (koła), który to wniosek winien być oparty na opinii Sądu Koleżeńskiego.

§26

Członkostwo juniora ustaje przez:

 1. uzyskanie członkostwa zwyczajnego;
 2. dobrowolne ustąpienie;
 3. skreślenie przez kierownictwo oddziału na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

§27

Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach także opiekunów kół szkolnych, instruktorów Stowarzyszenia oraz członków seniorów i członków honorowych:

 1. Opiekunem koła szkolnego winien być nauczyciel katolik, wybrany przez młodzież, który jest przedstawicielem koła wobec władz szkolnych i przedstawicielem władz szkolnych wobec koła, i który posiadając głos doradczy opiekuje się kołem zgodnie z niniejszym statutem i obowiązującym prawem.
 2. Instruktorem jest członek zwyczajny lub senior, który po odpowiednim przygotowaniu i mianowaniu przez Prezydium Krajowej Rady posiada prawo prowadzenia szkoleń wewnątrz organizacyjnych.
 3. Członkiem seniorem jest każdy, kto był przynajmniej 2 lata członkiem zwyczajnym, przekroczył 30 rok życia, ale nadal pragnie kontynuować działalność w Stowarzyszeniu - podejmując wszystkie obowiązki. Członek senior posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego oprócz prawa wyborczego.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją władz Stowarzyszenia taki tytuł otrzymała za znaczące usługi dla Stowarzyszenia.