Rozdział 5 Majątek Stowarzyszenia

 • Drukuj

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia

§45

Stowarzyszenie oraz jego oddziały mają prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych. Stowarzyszenie szczebla wyższego nie odpowiada za zobowiązania finansowe szczebla niższego, jeżeli jednostka ta posiada osobowość prawną cywilną.

§46

Majątek Stowarzyszenia.

 1. Fundusz na realizację celów statutowych Stowarzyszenia stanowią:
  • składki członkowskie i inne zobowiązania członków;
  • spadki, darowizny;
  • dochody z działalności gospodarczej i wydawniczej;
  • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
  • subwencje pochodzące od podmiotów gospodarczych;
  • dotacje.
 2. W sprawach finansowych Stowarzyszenie reprezentują oraz są zdolni do zaciągania zobowiązań majątkowych i odpowiadają za decyzje finansowe na szczeblu krajowym - przewodniczący prezydium lub zastępca i skarbnik, na szczeblu diecezjalnym i parafialnym - prezes lub zastępca i skarbnik.
 3. Do obowiązków skarbnika Stowarzyszenia - na każdym szczeblu - należy:
  • prowadzenie ksiąg dochodów i wydatków;
  • czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych, za co osobiście odpowiada.