Rozdział 6 Przepisy końcowe

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§47

Statut nadaje Stowarzyszeniu i wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia Konferencja Episkopatu Polski. Projekt zmian i uzupełnień w Statucie uchwalony przez Zebranie Krajowej Rady Stowarzyszenia większością obecnych jej członków z udziałem generalnego asystenta, przedstawia konferencji Episkopatu Polski generalny asystent.

§48

Statut obowiązuje całe Stowarzyszenie i wszystkich jego członków.

§49

Rozwiązanie Stowarzyszenia diecezjalnego - przy uwzględnieniu paragrafu 4 niniejszego statutu - może nastąpić uchwałą diecezjalnego Zjazdu Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 delegatów.

§50

Oddziały (koła) Stowarzyszenia mogą być rozwiązane - przy uwzględnieniu paragrafów 4 i 7 niniejszego statutu - przez Zarząd Diecezjalny, na wniosek Walnego Zebrania oddziału (koła).

§51

Likwidację majątku Stowarzyszenia przeprowadza ostatni Zarząd lub likwidator wyznaczony przez władzę kościelną, która Stowarzyszenie erygowała. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przechodzi na własność kościelnej osoby prawnej, która Stowarzyszenie powołała, a w przypadku likwidacji oddziałów parafialnych - na rzecz parafii. Majątek likwidowanych kół szkolnych przechodzi na własność szkoły.