Rozdział 4 Władze Stowarzyszenia i ich funkcjonowanie

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia i ich funkcjonowanie

§28

Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Krajowa Rada Stowarzyszenia - określona w paragrafie 9 statutu - która zbiera się co najmniej raz w roku. Do zadań rady należy w szczególności:

 1. koordynowanie działań na szczeblu ogólnopolskim;
 2. planowanie kierunków formacji Stowarzyszenia;
 3. opracowywanie i wydawanie materiałów formacyjnych Stowarzyszenia
 4. przedstawianie działań wymagających uzgodnień na szczeblu wszystkich diecezji;
 5. podejmowanie uchwał wiążących całe Stowarzyszenie; uchwały zapadają względną większością głosów obecnych członków rady i w obecności asystenta generalnego;
 6. proponowanie ewentualnych zmian statutu, przy zachowaniu zasad, o których mowa w paragrafie 48.

§29

Rada wybiera ze swego grona raz na 2 lata:

 1. Prezydium Rady;
 2. trzyosobową komisję rewizyjną.

§30

Prezydium Rady stanowią: przewodniczący oraz dwóch jego zastępców, sekretarz i skarbnik, a nadto generalny asystent.

§31

Do zadań Prezydium Rady należy:

 1. realizacja bieżących celów Rady;
 2. wykonywanie postanowień Rady;
 3. zwoływanie Rady;
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach na szczeblu krajowym i zagranicznym.

§32

Komisja rewizyjna na pierwszym swym spotkaniu wybiera przewodniczącego i zastępcę. Zadaniem komisji jest:

 1. czuwanie nad działalnością statutową Stowarzyszenia;
 2. kontrola działalności finansowej;
 3. składanie sprawozdań ze swej działalności wobec Krajowej Rady Stowarzyszenia;
 4. występowanie z wnioskiem do Prezydium Rady o nadzwyczajne zwołanie Krajowej Rady Stowarzyszenia.

§33

Najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji jest Zjazd Diecezjalny Stowarzyszenia. Uczestniczą w nim z urzędu prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, księża asystenci, oraz - z wyboru - po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów lub kół Stowarzyszenia.

§34

Zjazd diecezjalny odbywa się przynajmniej raz w roku. Do zadań Zjazdu należy w szczególności:

 1. wybór diecezjalnego Zarządu Stowarzyszenia na 2 lata, z tym, że biskup diecezjalny mianuje prezesa Zarządu spośród trzech kandydatów wybranych przez Zjazd i przedstawionych przez asystenta diecezjalnego. Z dwóch pozostałych nowo mianowany prezes wybiera swego zastępcę, a drugi zostaje członkiem Zarządu i delegatem do Krajowej Rady;
 2. wybór 3-osobowej Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej na 2 lata;
 3. opracowywanie założeń programowych pracy Stowarzyszenia w diecezji.

§35

Zarząd diecezjalny Stowarzyszenia tworzą: prezes i jego zastępca, sekretarz i jego zastępca, skarbnik, dwóch członków oraz ksiądz asystent delegowany przez biskupa diecezjalnego.

§36

Zarząd diecezjalny wypełnia następujące zadania statutowe:

 1. kieruje Stowarzyszeniem w diecezji;
 2. opracowuje własne roczne programy formacyjne i działania w oparciu o wskazania Krajowej Rady, uwzględniające potrzeby miejscowe, a dla oddziałów (kół) propozycje rocznych programów, wymienione programy przedstawia biskupowi i z ich realizacji przedkłada roczne sprawozdania;
 3. organizuje działania Stowarzyszenia o charakterze diecezjalnym oraz inspiruje i koordynuje działania oddziałów (kół);
 4. reprezentuje Stowarzyszenie wobec innych osób fizycznych i prawnych;
 5. rozstrzyga spory wynikłe w oddziałach parafialnych (kołach).

§37

Diecezjalna komisja rewizyjna dokonuje raz w roku przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji i weryfikuje sprawozdania parafialnych komisji rewizyjnych.

§38

Organem pośrednim między władzami Stowarzyszenia diecezjalnego, a władzami parafialnymi oddziałów (kół) jest Rada Okręgu, która powołuje trzyosobowe prezydium do załatwiania spraw bieżących.

§39

Najwyższą władzą w oddziale (kole) jest Walne Zebranie członków odbywające się raz w roku. Uczestniczą w nim członkowie zwyczajni i juniorzy (par 7). Walne Zebranie Oddziału (Koła):

 1. wybiera Kierownictwo oddziału (koła), Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński na okres 2 lat;
 2. ustala koncepcję rocznego programu pracy oddziału, uwzględniając propozycje programów diecezjalnych;
 3. ocenia realizację zadań statutowych oraz realizację rocznych programów własnych i diecezjalnych;
 4. udziela absolutorium kierownictwu.

§40

Parafialne kierownictwo oddziału (koła) stanowią:

 1. prezes i jego zastępca, sekretarz i jego zastępca, skarbnik oraz ksiądz asystent;
 2. zebrania kierownictwa odbywają się raz w miesiącu.

§41

Kierownictwo oddziału (koła):

 1. kieruje działalnością oddziału włączając go w życie parafii, a w przypadku koła, włączając je w życie szkoły lub innego właściwego sobie środowiska;
 2. ustala roczne programy formacyjne oraz opracowuje roczne programy działania w oparciu o propozycje Zarządu Diecezjalnego i koncepcje Walnego Zebrania, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości oddziału (koła) np. personalne, gospodarcze, wymienione programy przedstawia Zarządowi Diecezjalnemu i daje mu z ich realizacji roczne sprawozdania;
 3. inspiruje członków do podejmowania działań, powołuje sekcje i zastępy, wyznacza zastępowych i kierowników sekcji;
 4. przyjmuje sprawozdania od kierowników sekcji i zastępowych;
 5. zwołuje raz w miesiącu zebrania zwyczajne i nadzwyczajne - w razie potrzeby; w zebraniach uczestniczą wszyscy członkowie oddziału (koła);
 6. reprezentuje oddział (koło) wobec zarządu diecezjalnego oraz wobec innych osób fizycznych i prawnych;
 7. nawiązuje współpracę z innymi oddziałami (kołami) w okręgu.

§42

Powołana 3 osobowa Komisja Rewizyjna dokonuje przeglądu działalności finansowej i statutowej oddziału (koła) i przedkłada sprawozdania do weryfikacji diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

§43

Sąd koleżeński:

 1. rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy członkami oddziału; wnosi o udzielenie nagany, zawieszenie w prawach lub usunięcie ze Stowarzyszenia członków, którzy naruszyli statut, szczególnie dobre imię Kościoła, Ojczyzny lub Stowarzyszenia; od decyzji sądu koleżeńskiego można się odwołać do Zarządu Diecezjalnego.
 2. Kryterium działań sądu koleżeńskiego jest troska m. in. o poziom życia kulturalnego i etycznego członków Stowarzyszenia.

§44

Wewnątrz oddziału (koła) winny być zorganizowane zastępy i sekcje.

 1. Zastępy jako środowiska życia wspólnotowego są powoływane celem prowadzenia pracy formacyjnej między innymi podczas cotygodniowych spotkań. Tworzy je zastępowy i najwyżej 3-9 członków. Zastępowy prowadzi formację zastępu.
 2. Sekcje są powoływane dla realizacji specjalnych celów w zależności od potrzeb środowiska (np. sekcja liturgiczna, kulturalna, kursów, sportowa, świetlicowa, turystyczna).